บทบาท/อำนาจหน้าที

โดย : Admin 08 พ.ค. 2562

ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 544/2561 เรื่อง จัดตั้งกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาด้านการกีฬา เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

2. จัดทำและพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมถึงศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

3. วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการเพื่อผลักดันและสนับสนุนการนำนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามนโยบายต่อคณะกรรมการ

4. เสนอแนะแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการ

5. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานพัฒนาด้านการกีฬาที่เกี่ยวข้อง รายงานต่อคณะกรรมการและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาของประเทศ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬา

6. จัดทำและพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้านการกีฬาเพื่อสร้างประสิทธิภาพและการบริหารจัดการด้านการกีฬาของประเทศ ตลอดจนร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของประเทศ

7. ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ในนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการจัดทำแผนปฏิบัติการหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

8. สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ด้านการกีฬา แนวโน้มการกีฬา รวมทั้งการจัดทำและเผยแพร่สถิติการกีฬาของประเทศ

9. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏฺิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย