บุคลากร

โดย : Admin 08 พ.ค. 2562

นางบงกชรัตน์ โมลี
<div>ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ</div>..

นางบงกชรัตน์ โมลี

ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ


<div>นางสาวกฤตกัญญา คชรินทร์</div>
<div>หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป</div>..

นางสาวกฤตกัญญา คชรินทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


<div>นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล</div>
<div>หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ</div>..

นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล
หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ


<div>นายคณากร ปันทะโชติ</div>
<div>หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและดัชนีการกีฬา</div>..

นายคณากร ปันทะโชติ
หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและดัชนีการกีฬา


<div>นายภานุพันธ์ เอี่ยมอุบลวรรณ</div>
<div>หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการกีฬา</div>..

นายภานุพันธ์ เอี่ยมอุบลวรรณ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการกีฬา


<div>นายวริทธิ์ พิพิธพจนการณ์</div>
<div>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ</div>..

นายวริทธิ์ พิพิธพจนการณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


<div>นางสาวนภัทร จิระเดชธนากุล</div>
<div>นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ</div>..

นางสาวนภัทร จิระเดชธนากุล
นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ


<div>นางสาวธนาภรณ์ สุขการค้า</div>
<div>เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน</div>..

นางสาวธนาภรณ์ สุขการค้า
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


<div>นางสาวสุดารัตน์ แจ่มใส</div>
<div>เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน</div>..

นางสาวสุดารัตน์ แจ่มใส
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


<div>นางสาววรรณกานต์ บัวอาจ</div>
<div>เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน</div>..

นางสาววรรณกานต์ บัวอาจ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

1. นางบงกชรัตน์ โมลี (นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ กรมพลศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ)
2. นางสาวกฤตกัญญา คชรินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป)          
3. นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ) 
4. นายคณากร ปันทะโชติ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมพลศึกษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและดัชนีการกีฬา)      
5. นายภานุพันธ์ เอี่ยมอุบลวรรณ (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการกีฬา)
6. นายวริทธิ์ พิพิธพจนการณ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)
7. นางสาวนภัทร จิระเดชธนากุล (นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ กรมพลศึกษา)
8. นางสาวธนาภรณ์ สุขการค้า (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
9. นางสาวสุดารัตน์ แจ่มใส (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
10. นางสาววรรณกานต์ บัวอาจ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)