บุคลากร

โดย : Admin 08 พ.ค. 2562

นางบงกชรัตน์ โมลี
<div>ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ</div>..

นางบงกชรัตน์ โมลี

ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ


<div>นางสาวกฤตกัญญา คชรินทร์</div>
<div>หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป</div>..

นางสาวกฤตกัญญา คชรินทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


<div>นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล</div>
<div>หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ</div>..

นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล
หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ


<div>นายคณากร ปันทะโชติ</div>
<div>หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและดัชนีการกีฬา</div>..

นายคณากร ปันทะโชติ
หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและดัชนีการกีฬา


<div>นายวริทธิ์ พิพิธพจนการณ์</div>
<div>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ</div>..

นายวริทธิ์ พิพิธพจนการณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


<div>นางสาวนภัทร จิระเดชธนากุล</div>
<div>นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ</div>..

นางสาวนภัทร จิระเดชธนากุล
นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ


<div>นางสาวธนาภรณ์ สุขการค้า</div>
<div>เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน</div>..

นางสาวธนาภรณ์ สุขการค้า
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


<div>นางสาวสุดารัตน์ แจ่มใส</div>
<div>เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน</div>..

นางสาวสุดารัตน์ แจ่มใส
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

    


<div>นางสาวภัสราภรณ์ โกกะอินทร์</div>
<div>เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน</div>			 			 ..

นางสาวภัสราภรณ์ โกกะอินทร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

1. นางบงกชรัตน์ โมลี (นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ กรมพลศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ)
2. นางสาวกฤตกัญญา คชรินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป)          
3. นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ) 
4. นายคณากร ปันทะโชติ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมพลศึกษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและดัชนีการกีฬา)      
5. นางสาวนภัทร จิระเดชธนากุล (นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ กรมพลศึกษา)
6. นางสาวธนาภรณ์ สุขการค้า (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
7. นางสาวสุดารัตน์ แจ่มใส (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
8. นางสาวภัสราภรณ์ โกกะอินทร์ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)