บุคลากร

โดย : Admin 08 พ.ค. 2562

news214_image1

นางบงกชรัตน์ โมลี

ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

news214_image2

นางสาวกฤตกัญญา คชรินทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

news214_image3

นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล
หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

news214_image1

นายคณากร ปันทะโชติ
หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและดัชนีการกีฬา

news214_image2

นายวริทธิ์ พิพิธพจนการณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

news214_image3

นางสาวนภัทร จิระเดชธนากุล
นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

news214_image1

นางสาวธนาภรณ์ สุขการค้า
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

news214_image2

นางสาวสุดารัตน์ แจ่มใส
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

news214_image3

นางสาวภัสราภรณ์ โกกะอินทร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

1. นางบงกชรัตน์ โมลี (นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ กรมพลศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ)
2. นางสาวกฤตกัญญา คชรินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป)          
3. นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ) 
4. นายคณากร ปันทะโชติ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมพลศึกษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและดัชนีการกีฬา)      
5. นางสาวนภัทร จิระเดชธนากุล (นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ กรมพลศึกษา)
6. นางสาวธนาภรณ์ สุขการค้า (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
7. นางสาวสุดารัตน์ แจ่มใส (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
8. นางสาวภัสราภรณ์ โกกะอินทร์ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)