กองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
31/08/2564

09:30-12:00

การประชุมหารือกองงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2564
24/08/2564

09:30-12:00

การประชุมหารือกองงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2564
17/08/2564

09:30-12:00

การประชุมหารือกองงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2564
10/08/2564

09:30-12:00

การประชุมหารือกองงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564
09/08/2564

09:30-12:00

การตรวจข้าราชการตามแผนการตรวจข้าราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ภาคใต้ เขตตรวจราขการที่ 5,6 และ 7
06/08/2564

10:00-14:00

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการระยะที่ 3 (พ.ศ.2563-2564) ครั้งที่ 2/2564
05/08/2564

09:30-12:00

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางในการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการด้านกีฬา
03/08/2564

13:30-16:00

การประชุมหารือกองงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564
23/07/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมสรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก)