กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
23/07/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมสรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก)
08/07/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 6/2562
01/07/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมหารือเรื่องอุตสาหกรรมกีฬา
28/06/2562

ไม่ระบุเวลา

บริษัท สปีด เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าดำเนินการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู
28/06/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในงานจ้างโครงการส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/06/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับใช้ประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (1 ตุลาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
24/06/2562

ไม่ระบุเวลา

กิจกรรมบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2
21/06/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมเพื่ิอหารือแนวทางการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail) Running) ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล
20/06/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมติดตามรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562