กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
30/05/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมหารือ เรื่อง การปรับปรุงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
30/05/2562

ไม่ระบุเวลา

กิจกรรม "ตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2562"
29/05/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผน
28/05/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกระทรวงต่างๆ
23/05/2562

ไม่ระบุเวลา

อบรมการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
23/05/2562

13:00-16:30

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 5/2562
15/05/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมหารือ เรื่อง การปรับปรุงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
13/05/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุม เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
10/05/2562

10:00-16:30

การประชุมเรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน