โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจรับรองค่ายมวยไทยในต่างประเทศ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจรับรองค่ายมวยไทยในต่างประเทศ (MOU) ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการต่างประเทศ 1783
เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศ (Muay Thai Select) 1631
การลงนามความร่วมมือการตรวจรับรองค่ายมวยไทยในต่างประเทศ 1274