กลุ่มบริหารงานทั่วไป

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แผนปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 8 ครั้ง
รายงานผลแผนปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 8 ครั้ง
ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน รายไตรมาส (ตุลาคม2565-มีนาคม2566) 26 ครั้ง