การลงนามความร่วมมือการตรวจรับรองค่ายมวยไทยในต่างประเทศ

โดย : Admin 29 พ.ค. 2557

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การตรวจรับรองค่ายมวยไทยในต่างประเทศ โดยจัดที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ครูมวยไทย นักมวยไทย และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในครั้งนี้

ในฐานะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬามวยไทยในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการป้องกันตัว
ของชาติไทย และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากกีฬามวยไทย รวมถึงเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จะเห็นได้ว่า "มวยไทย" ทำให้ชาวต่างชาติได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น
สังเกตได้จากชาวต่างชาติให้ความสนใจชมและฝึกฝนมวยไทยเป็นจำนวนมาก ทั้งเดินทางเข้ามาฝึกในประเทศไทยและฝึกในต่างประเทศ

วัตถุประสงค์การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการค่ายมวยไทยในต่างประเทศนำไปใช้ปรับปรุงการดำเนินกิจการ และให้นานาชาติได้ทราบมาตรฐาน
กีฬามวยไทย มาตรฐานค่ายมวยไทย และเป็นการยกระดับการฝึกสอนมวยไทยให้แก่ชาวต่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านศิลปะการต่อสู้ของไทย สินค้า บริการที่เกี่ยวข้องในตลาด
ต่างประเทศ และเป็นการนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยอีกด้วย