ข้อมูลด้านกีฬา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานภาวะเศรษฐกิจด้านการกีฬา ครั้งที่ 2 ในปี 2566 6 ครั้ง
รายงานภาวะเศรษฐกิจด้านการกีฬา ครั้งที่ 1 ในปี 2566 30 ครั้ง
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการกีฬาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา (Sport Satellite Accounts : SSA) นำร่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 85 ครั้ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการกีฬาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา (Sport Satellite Accounts : SSA) นำร่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 83 ครั้ง
รายการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย 150 ครั้ง
ข้อมูลสนามกีฬาและพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 71 ครั้ง