ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 69 ครั้ง
รายงานบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary Report) โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 180 ครั้ง
รายงานภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติ ประจำเดือน ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565 1385
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 2560 0
เอกสารนำเสนอผลการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 152 ครั้ง
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติฯ (เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558) 51 ครั้ง
เอกสารสรุปรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวที่สำคัญ ปี 2558 (เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558) 236 ครั้ง
รายงานสถานการณ์และแนวโน้มภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2558 163 ครั้ง
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 (ไฟล์ที่ 2) 101 ครั้ง
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 (ไฟล์ที่ 1) 82 ครั้ง