ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 2560 0
เอกสารนำเสนอผลการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 40 ครั้ง
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติฯ (เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558) 21 ครั้ง
เอกสารสรุปรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวที่สำคัญ ปี 2558 (เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558) 59 ครั้ง
รายงานสถานการณ์และแนวโน้มภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2558 41 ครั้ง
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 (ไฟล์ที่ 2) 33 ครั้ง
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 (ไฟล์ที่ 1) 22 ครั้ง
รายงานสถานการณ์และแนวโน้มภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาประจำเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2558 25 ครั้ง
รายงานสถานการณ์และแนวโน้มภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2558 11 ครั้ง
รายงานสถานการณ์และแนวโน้มภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 9 ครั้ง