บุคลากรกองตรวจราชการ

โดย : Admin

นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย

นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย

ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ

0 2219 2526

0 2219 3726

doimots@hotmail.com

 
นางอนัญญา แก่นแก้ว

นางอนัญญา แก่นแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

0 2219 3720

0 2219 3726

doimots@hotmail.com

 
นางสาวกุลรัศมิ์ นาคเพ่งพิศ

นางสาวกุลรัศมิ์ นาคเพ่งพิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

0 2219 3720

0 2219 3726

doimots@hotmail.com

 

-ว่าง-

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

0 2219 3720

0 2219 3726

doimots@hotmail.com

 
นางสาวแพรวนภา อินดู

นางสาวแพรวนภา อินดู

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

0 2219 3720

0 2219 3726

doimots@hotmail.com

 
นางสาวชญาณัณณ์ ธรรมศร

นางสาวชญาณัณณ์ ธรรมศร

เจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ

0 2219 3720

0 2219 3726

doimots@hotmail.com

 
นางสาวพัชรินทร์ ไวยอนันต์

นางสาวพัชรินทร์ ไวยอนันต์

เจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ

0 2219 3721

0 2219 3721

doimots@hotmail.com

 

นางสาวอริศรา  ไชยกิตติ

เจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ

0 2219 3721

0 2219 3721

doimots@hotmail.com

 

- ว่าง -

เจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ

0 2219 3721

0 2219 3721

doimots@hotmail.com