อำนาจหน้าที่

โดย : Admin

กองตรวจราชการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนการตรวจราชการของกระทรวง แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
  2. สนับสนุนการตรวจราชการและการตรวจติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของผู้ตรวจราชการกระทรวง รวมถึงจัดทำรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดทำรายงานประจำไตรมาสและประจำปี
  3. ประสานการตรวจราชการกับหน่วยรับตรวจ และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
  4. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนและจัดทำรายงานผลหรือความคืบหน้าตามที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือผู้บริหารระดับสูงสั่งการ
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กองตรวจราชการ มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้
  1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน งานงบประมาณ งานการเงิน บัญชี พัสดุและครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานช่วยอำนวยการ งานสารบรรณ งานธุรการ และงานติดต่อประสานงาน งานรวบรวมผลการดำเนินงาน งานติดตามและประเมินผล งานบุคคลและงานพัฒนาบุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน
  2. กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามผลการตรวจราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและเสนอแนะระบบการตรวจราชการ การติดตามและประเมินผลการตรวจราชการเชิงบูรณาการของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศ จัดทำแบบการตรวจราชการ วิเคราะห์และจัดทำรายงานผล ติดตามและประเมินผลตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติและบูรณาการ และตามข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  3. กลุ่มตรวจราชการ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการเชิงบูรณาการและฐานข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการดำเนินการตรวจราชการกรณีปกติและกรณีพิเศษ งานตรวจราชการแบบบูรณาการ จัดทำรายงานผลการตรวจราชการรายรอบ รายไตรมาส และประจำปีงบประมาณ รวมทั้งติดตามเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แบ่งภาคตามกระทรวงมหาดไทย)
  4. กลุ่มตรวจราชการ 2 มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการเชิงบูรณาการและฐานข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการดำเนินการตรวจราชการกรณีปกติและกรณีพิเศษ งานตรวจราชการแบบบูรณาการ จัดทำรายงานผลการตรวจราชการรายรอบ รายไตรมาส และประจำปีงบประมาณ รวมทั้งติดตามเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลาง และภาคใต้ (แบ่งภาคตามกระทรวงมหาดไทย)

(อำนาจหน้าที่ของกองตรวจราชการ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 513/2559 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559)