วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

โดย : Admin

วิสัยทัศน์
"สนับสนุน และขับเคลื่อนกระบวนงานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

พันธกิจ
  1. ขับเคลื่อนการตรวจราชการเพื่อให้การดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวง
  2. ประเมินความเสี่ยงของโครงการที่สำคัญต่อประเด็นนโยบายของกระทรวงและภารกิจ ของกระทรวง ตามหลักธรรมาภิบาล
  3. ประสานการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลระหว่างพื้นที่ชุมชน ภาคีเครือข่าย ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกระทรวง เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
  4. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของหน่วยรับการตรวจ ทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร ในรูปแบบของรายงานผลการตรวจราชการรายรอบและรายปี
  5. ติดตามการแปลงข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติจริงของหน่วยรับการตรวจราชการของกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา

ค่านิยมองค์กร

T E A M
T : Together ความร่วมมือ
E : Everyone ทุกคน
A : Achievement ความสำเร็จ
M : Mission

ภารกิจ "ภารกิจจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน”