หน่วยงานในสังกัด

รายการข่าว/บทความล่าสุด

กองกลาง 10 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 23 ครั้ง
กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 0 ครั้ง
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา 3 ครั้ง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 7 ครั้ง
กองตรวจสอบภายใน 6 ครั้ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 0 ครั้ง
กองพัฒนาระบบบริหาร 2 ครั้ง
กองการต่างประเทศ 6 ครั้ง