หน่วยงานในสังกัด

รายการข่าว/บทความล่าสุด

กองกลาง 15 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 29 ครั้ง
กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 4 ครั้ง
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา 6 ครั้ง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 9 ครั้ง
กองตรวจสอบภายใน 6 ครั้ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 1 ครั้ง
กองพัฒนาระบบบริหาร 2 ครั้ง
กองการต่างประเทศ 7 ครั้ง