รายงานผลการตรวจราชการ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรายโครงการ ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 118 ครั้ง
สรุปรายงานผลจากการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 6 – 31 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี กระบี่ สุราษฎร์ธานี ตาก ลำปาง และลำพูน 47 ครั้ง
สรุปรายงานผลจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายอักษร แสนใหม่) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดสระบุรี ชุมพร พิษณุโลก ศรีสะเกษ และส่วนกลาง 24 ครั้ง
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรายโครงการ ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ครั้ง
สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 65 ครั้ง
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 34 ครั้ง
สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 47 ครั้ง
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ "โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว" 14 ครั้ง
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล (รายงานภาคประชาชน) 15 ครั้ง
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รายรอบ Project Review "โครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว" 10 ครั้ง