กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 19 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง พ.ศ.2547 16 ครั้ง