ประชาสัมพันธ์การตรวจราชการ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การกำหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 ครั้ง
แบบ ผตร. 2 (สทกจ.) 8 ครั้ง
การกำหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 ครั้ง
ปฏิทินการดำเนินงานกองตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 ครั้ง
กำหนดการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสุโขทัย 6 ครั้ง
กำหนดการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ครั้ง
กำหนดการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอุดรธานี 0 ครั้ง
กำหนดการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ครั้ง
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 9 ครั้ง