ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดอบรมการใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System)

โดย : Admin 15 ม.ค. 2563

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดอบรมการใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) เพื่อจัดทำ Web Portal กลางของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขึ้นมาสำหรับใช้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงานเปรียบเหมือนเป็น Intranet ของหน่วยงาน ที่ใช้จะสื่อสารกันเฉพาะภายในหน่วยงานที่ไม่ได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณะ และการทำ Single Sign On กับระบบงานจำนวน 4 ระบบได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารงานบุคคล (DPIS) ระบบบริหารทรัพย์สิน และระบบจองห้องประชุมออนไลน์ พร้อมทั้งจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลกลางในระดับบุคคล (Personal cloud storage) เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรายบุคคลให้สามารถรองรับการทำงานจากที่ใดก็ได้ที่สามารถเข้าถึง Internet ได้