การฝึกอบรม “ผู้ดูแลเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด”

โดย : Admin 15 ม.ค. 2561

                วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "ผู้ดูแลเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด” ได้จัดขึ้นภายใต้โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2561


             การฝึกอบรมครั้งนี้มีความประสงค์ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สามารถใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Content Management System : CMS) ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลายและเผยแพร่สู่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และสามารถแสดงผลเว็บไซต์แบบ Responsive ที่สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านดิจิทัลต่อไป