แบบฟอร์มศูนย์เทคโนฯ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

(ส่วนภูมิภาค) แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 0
(ส่วนกลาง) แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 0
(ส่วนกลาง) แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Todobox เพื่อสนับสนุนภารกิจของ @Tourism 1, 2 และ 3 12
แบบตอบรับออนไลน์ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 7 - 9 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2561 21
แบบสมัครออนไลน์ การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2561 142
แบบฟอร์มข้อมูลบุคคล ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS (Departmental Personnel Information System) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 34 ครั้ง
แบบฟอร์ม การขอใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง (e-Saraban) 13 ครั้ง
แบบฟอร์มขอรับบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 4 ครั้ง
แบบฟอร์มการทำ Preventive Mantenance 4 ครั้ง