ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
28/03/2561-30/03/2561

08:30-17:00

หลักสูตรที่ 9 - การนำเสนองาน MS PowerPoint
21/03/2561-23/03/2561

08:30-17:00

หลักสูตรที่ 8 - การใช้ตารางคำนวณ (MS Excel)
14/03/2561-16/03/2561

ไม่ระบุเวลา

หลักสูตรที่ 7 - การใช้โปรแกรมประมวลคำ (MS Word)
07/03/2561-09/03/2561

ไม่ระบุเวลา

หลักสูตรที่ 6 - การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
28/02/2561-02/03/2561

ไม่ระบุเวลา

หลักสูตรที่ 5 - การใช้งาน Internet
23/02/2561

ไม่ระบุเวลา

09.30 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
21/02/2561-23/02/2561

ไม่ระบุเวลา

หลักสูตรที่ 4 - การใช้งานคอมพิวเตอร์ (Tips and Tricks)
21/02/2561

ไม่ระบุเวลา

10.30 น. สมาคมโรงแรม ขอหารือ
21/02/2561

ไม่ระบุเวลา

11.00 น. แถลงข่าวประจำเดือนมกราคม