ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
17/09/2561-21/09/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3
03/09/2561-07/09/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3
23/08/2561-24/08/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมรับฟังบรรยายสรุปการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา นันทนาการ
09/08/2561

ไม่ระบุเวลา

09.30 น. ประชุมหารือเพื่อกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวที่จะประกาศรับรองตามกฎกระทรวงการคลัง
06/08/2561

ไม่ระบุเวลา

10.00 น. ประชุม อกพ. กระทรวงฯ
03/08/2561

ไม่ระบุเวลา

09.30 น. ประชุมติดตามการเบิกจ่ายงปม. สป.กก.
02/08/2561

ไม่ระบุเวลา

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
02/08/2561

ไม่ระบุเวลา

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่นยืน
02/08/2561

ไม่ระบุเวลา

09.00 น. ประชุมบอร์ด ททช.