ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
17/09/2561-21/09/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3
03/09/2561-07/09/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3
23/08/2561-24/08/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมรับฟังบรรยายสรุปการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา นันทนาการ
23/07/2561-24/07/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมรับฟังบรรยายสรุปการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา นันทนาการ
05/07/2561-07/07/2561

ไม่ระบุเวลา

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อมูลสถิติ ด้านการท่องเที่ยวของ สป.กก. งปม. 61 ครั้งที่ 2
25/06/2561-29/06/2561

ไม่ระบุเวลา

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัด สป.กก. งปม. 61 รุ่นที่ 2
21/06/2561-22/06/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมรับฟังบรรยายสรุปการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา นันทนาการ
18/06/2561-22/06/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
18/06/2561

ไม่ระบุเวลา

อบรม e-saraban (สกทจ.)