ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 05 เม.ย. 2566 2 ครั้ง