ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 03 มี.ค. 2566 10 ครั้ง