ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 03 มี.ค. 2564 25 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 03 มี.ค. 2564 15 ครั้ง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 เม.ย. 2563 385
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 เม.ย. 2563 460