อำนาจหน้าที่

โดย : Admin
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้