อำนาจหน้าที่

โดย : Admin
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

เอกสารดาวน์โหลด
ผังโครงสร้างกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดาวน์โหลด