รายชื่อบุคลากร/เบอร์ติดต่อ

โดย : Admin 05 พ.ค. 2563

news166_image1

นางสาววิภารัตน์  ธาราธีรภาพ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์ติดต่อ : 0 2283 1500 ต่อ 1572

news166_image2

นายอัศฐา  ไชยานุวงศ์ 

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
เบอร์ติดต่อ : 0 2283 1500 ต่อ 1567

news166_image3

นายอนุกูล  จันทร์จรัส 

หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล
เบอร์ติดต่อ : 0 2283 1500 ต่อ 1652

news166_image1

นายบุญญฤทธิ์  บุญญวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

เบอร์ติดต่อ : 0 2283 1500 ต่อ 1568

news166_image2

นางวรพร  สิงห์เรือง

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 0 2283 1500 ต่อ 1619

นางสาววิภารัตน์  ธาราธีรภาพ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์ติดต่อ : 0 2283 1500 ต่อ 1572