คู่มือปฏิบัติงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ-พัสดุ 17 มิ.ย. 2564 8 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ 17 มิ.ย. 2564 8 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 17 มิ.ย. 2564 6 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำงบประมาณ 17 มิ.ย. 2564 7 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการกำกับ ติดตามผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 17 มิ.ย. 2564 9 ครั้ง
คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 17 มิ.ย. 2564 2 ครั้ง