แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564 0
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564 0
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) 0
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) 0
แผนปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวและพระราชบัญญัติต่างๆ 0