แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.2564 - 2565) 0
แผนกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 -2565 984 ครั้ง
ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564 0
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564 0
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) 0
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) 0
แผนปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวและพระราชบัญญัติต่างๆ 0