การเตรียมพร้อมรับมือนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากการขยายเวลา VOA

โดย : Admin 18 ก.พ. 2562

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือนักท่องเที่ยวจากการขยายเวลามาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL : VOA) หลัง ครม. มีมติเห็นชอบขยายเวลา สำหรับ 20 ประเทศ 1 เขตเศรษฐกิจ โดยขยายเวลาจากเดิม 13 ม.ค. 62 ออกไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 62 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สมาคม-ชมรม ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวร่วมการประชุม ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

รมว. กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เล็งเห็นว่าจากมาตรการดังกล่าวทำให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นการจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดการวางแผนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและพำนักในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางเข้าประเทศผ่านเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ ครอบคลุมช่วงเวลาในเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลตรุษจีนช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน ก่อให้เกิดรายได้ และการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง

การประชุม "เตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงขยายมาตรการ VOA ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนปฏิบัติการในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยน ผนึกกำลัง และประสานความร่วมมือในการช่วยลดสภาวะการเกิดอุบัติเหตุ ลดอุบัติภัย และการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนา ดูแลการท่องเที่ยวของประเทศ ได้เชิญหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เช่น กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม หน่วยงานด้านตำรวจ สภาอุตสาหรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมท่องเที่ยว ธนาคาร สายการบิน บริษัทเทคโนโลยีสื่อสารกลุ่มต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พล.ร.ท.อมรโชติ สุจิรัตน์ อดีตผู้บัญชาการกองเรือภาค 3 บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและหน่วยเรือรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว” ซึ่งได้รวบรวมปัญหา อันเกิดจากการบริหารจัดการทั้งระบบมาให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ รวมทั้งได้เสนอแนวทางการจัดระเบียบเรือ Speed Boats ที่รับนักท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ เช่น การจัดทำประวัติผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเล การจัดทำระบบศูนย์ ควบคุม/สั่งการประจำจังหวัดทุกจังหวัด การจัดตั้งหน่วยช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยในพื้นที่ทางทะเลที่ใกล้จุดท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดทำระบบเก็บฐานข้อมูลของนักท่องเที่ยว และการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ DATA BASE จากนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่แต่ละจังหวัด เพื่อนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวต่อไป