การศึกษาดูงานระบบติดตามและประเมินผลของหน่วยงานภาครัฐ

โดย : Admin 29 พ.ย. 2561 | 1375

นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมศึกษาดูงานระบบติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด www.padme.moi.go.th (PADME) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เกิดแนวคิดและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการหน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานจำนวนรวม 35 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร