คู่มือและมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คู่มือตำรับมาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานเชฟชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) 924 ครั้ง
คู่มือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย 0
Thailand Tourism Standards 1044 ครั้ง
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 3111 ครั้ง
กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการและความหมายของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 855 ครั้ง
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยอื่นๆ 3