คู่มือและมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คู่มือตำรับมาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานเชฟชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) 761 ครั้ง
คู่มือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย 0
Thailand Tourism Standards 887 ครั้ง
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 2584 ครั้ง
กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการและความหมายของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 702 ครั้ง
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยอื่นๆ 3