ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2562 20 มี.ค. 2562 11 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 2/2562 20 มี.ค. 2562 9 ครั้ง