ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 4/2561 01 มิ.ย. 2561 66 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2561 25 พ.ค. 2561 8 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 2/2561 25 พ.ค. 2561 6 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 3/2561 25 พ.ค. 2561 16 ครั้ง