ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2560 25 พ.ค. 2561 10 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 2/2560 25 พ.ค. 2561 4 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 3/2560 25 พ.ค. 2561 2 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 4/2560 25 พ.ค. 2561 4 ครั้ง