กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
10/09/2563-11/09/2563

ไม่ระบุเวลา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
03/09/2563

ไม่ระบุเวลา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (White Paper)
12/09/2562

09:00-12:00

ประชุมชี้แจงเพื่อจัดทำผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
03/09/2562

09:00-16:30

การประชุมสรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
28/08/2562

ไม่ระบุเวลา

งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร
02/07/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10/05/2562-12/05/2562

ไม่ระบุเวลา

การเตรียมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
28/04/2562-30/04/2562

ไม่ระบุเวลา

การสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26/04/2562

ไม่ระบุเวลา

อเชิญประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6