โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดย : Admin 25 เม.ย. 2563

เอกสารดาวน์โหลด
- สรุปผลการดำเนินโครงการ ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดาวน์โหลด
- ประมวลภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด