กองพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
16/01/2562

13:30-16:00

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562
12/12/2561-14/12/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินการ PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับคณะทำงาน
13/11/2561-16/11/2561

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกจิตคิดดี รุ่นที่ 1
19/10/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมชี้แจงการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
09/08/2561-10/08/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของบุคลากรด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
23/07/2561-25/07/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ 2561
21/06/2561-22/06/2561

ไม่ระบุเวลา

การประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ จังหวัดกระบี่
23/05/2561-25/05/2561

ไม่ระบุเวลา

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
21/03/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุม ค.ต.ป.กก. ครั้งที่ 3/2561