กองพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
09/08/2561-10/08/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของบุคลากรด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
23/07/2561-25/07/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ 2561
21/06/2561-22/06/2561

ไม่ระบุเวลา

การประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ จังหวัดกระบี่
23/05/2561-25/05/2561

ไม่ระบุเวลา

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
21/03/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุม ค.ต.ป.กก. ครั้งที่ 3/2561
15/03/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
28/02/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (กอง/ศูนย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561
26/02/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมร่วมระหว่าง ค.ต.ป.กก. และผู้บริหารของส่วนราชการ/หน่วยงานด้านกีฬาในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
23/02/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561