กองพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
11/07/2561-13/07/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ 2561
23/05/2561-25/05/2561

ไม่ระบุเวลา

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
21/03/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุม ค.ต.ป.กก. ครั้งที่ 3/2561
15/03/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
28/02/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (กอง/ศูนย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561
26/02/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมร่วมระหว่าง ค.ต.ป.กก. และผู้บริหารของส่วนราชการ/หน่วยงานด้านกีฬาในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
23/02/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
07/02/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุม ค.ต.ป.กก. ครั้งที่ 2/2561
24/01/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุม ค.ต.ป.กก. ครั้งที่ 1/2561