กองพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
28/02/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (กอง/ศูนย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561
26/02/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมร่วมระหว่าง ค.ต.ป.กก. และผู้บริหารของส่วนราชการ/หน่วยงานด้านกีฬาในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
23/02/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
07/02/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุม ค.ต.ป.กก. ครั้งที่ 2/2561
24/01/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุม ค.ต.ป.กก. ครั้งที่ 1/2561
17/01/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมชี้แจงการจัดทำผลการดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
11/01/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561