กองพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
18/08/2566

08:30-16:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
25/07/2566-26/07/2566

09:00-16:30

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังคนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
18/07/2566

13:00-16:30

การประชุมหารือเรื่องการดำเนินการเชื่อมต่อระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) บนเว็บไซต์ Entry Thailand
19/08/2563-21/08/2563

ไม่ระบุเวลา

ประชุมสัมมนา เรื่องการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
18/08/2563

10:00-15:00

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)
25/12/2562

10:00-15:00

ประชุม ค.ต.ป.กก. ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
19/11/2562-22/11/2562

13:30-00:00

กิจกรรมฝึกจิตคิดดี
03/07/2562-05/07/2562

ไม่ระบุเวลา

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
01/07/2562

09:00-12:00

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562