อำนาจหน้าที่

โดย : Admin

กองพัฒนาระบบบริหาร เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่
 1. ศึกษา เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และประสานงานเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างส่วนราชการและระบบงาน และการปรับปรุงบทบาท ภารกิจของกระทรวง
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้ส่วนราชการในกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงให้มีการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 3. ผลักดันการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและนวัตกรรมอื่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
 4. ปรับปรุงรูปแบบ กลไก วิธีการ ขั้นตอนและกระบวนการทำงาน และส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร
 6. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบราชการ
 7. ศึกษา เสนอแนะ ประสาน และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกระทรวงสู่ระดับกรมและหน่วยงานในสังกัด
 8. บริหารจัดการระบบการวัดผลการดำเนินงานของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด
 9. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 10. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 11. จัดทำแผนพัฒนาระบบราชการของกระทรวง รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง หรือรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้รับมอบหมาย