บุคลากร

โดย : Admin

นางดุลยรัตน์ นิธิกฤตานุสรณ์

นายมาฆะ ภู่จินดา

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหาร

 
นางสาว ฤชุกร วีระสืบพงศ์

นางสาวฤชุกร วีระสืบพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

 
นางดวงสมร ป้องกันภัย

นางดวงสมร ป้องกันภัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 
นางสาวเสาวมัย แซ่อึ้ง

นางสาวเสาวมัย แซ่อึ้ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบงาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 
นางสาวสรินทร์ญา สัปปพันธ์

นางสาวสรินทร์ญา สัปปพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 
นางสาวณัฐณิชา น้อยเสนา

นางสาวณัฐณิชา น้อยเสนา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 
นางสาวจิราภรณ์ คงแก้ว

นางสาวจิราภรณ์ คงแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

 
นางสาวรติชา วินทะไชย

นางสาวรติชา วินทะไชย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 
นางสุวรรณรัตน์ หาญชนะ

นางสาวสุวรรณรัตน์ หาญชนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบงาน