บุคลากร

โดย : Admin

นางดุลยรัตน์ นิธิกฤตานุสรณ์

นางดุลยรัตน์ นิธิกฤตานุสรณ์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหาร

-

-

-

 
นางสาว ฤชุกร วีระสืบพงศ์

นางสาวฤชุกร วีระสืบพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

-

-

-

 
นายศุภศิลป์ คงอัครเดชา

นายศุภศิลป์ คงอัครเดชา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

-

-

-

 
นางสาวสรินทร์ญา สัปปพันธ์

นางสาวสรินทร์ญา สัปปพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-

-

-

 
นางสาวนดา บอเต๊าะ

นางสาวนดา บอเต๊าะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-

-

-