บุคลากร

โดย : Admin

นางดุลยรัตน์ นิธิกฤตานุสรณ์     

นายมาฆะ ภู่จินดา

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหาร

 
นางสาว ฤชุกร วีระสืบพงศ์                                                                

นางสาวฤชุกร วีระสืบพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

 
นางดวงสมร ป้องกันภัย

นางดวงสมร ป้องกันภัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง


นางสาวเสาวมัย แซ่อึ้ง

นางสาวเสาวมัย แซ่อึ้ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบงาน


นางสาว ฤชุกร วีระสืบพงศ์                                                                

นายรวีวัฒน์ เจริญรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 
นางดวงสมร ป้องกันภัย

นางสาวสรินทร์ญา สัปปพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป