บุคลากร

โดย : Admin

นางดุลยรัตน์ นิธิกฤตานุสรณ์

นางดุลยรัตน์ นิธิกฤตานุสรณ์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหาร

 
นางสาว ฤชุกร วีระสืบพงศ์

นางสาวฤชุกร วีระสืบพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบงาน

 
นางดวงสมร ป้องกันภัย

นางดวงสมร ป้องกันภัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 
นายศุภศิลป์ คงอัครเดชา

นายศุภศิลป์ คงอัครเดชา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

 
นางสาวสรินทร์ญา สัปปพันธ์

นางสาวสรินทร์ญา สัปปพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

นายชรัมภ์พล ฟุ้งขจร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

นางสาวจิราภรณ์ คงแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

นางสาวธนพัชร์ วงศ์โพธิ์ผล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

นางสาวสุวรรณรัตน์ หาญชนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบงาน