คำสั่ง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดบุคลากรตามโครงสร้างใหม่ 27 มี.ค. 2561 36 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 27 มี.ค. 2561 8 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 27 มี.ค. 2561 11 ครั้ง
คำสั่งเรื่องการแต่งตั้งผู้ดำเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 มี.ค. 2561 8 ครั้ง
คำสั่งเรื่องการแต่งตั้งผู้ดำเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 มี.ค. 2561 13 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 27 มี.ค. 2561 8 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงร้างระบบราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 27 มี.ค. 2561 10 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งสำนักนโยบายและแผนการท่องเที่ยวและกีฬา 27 มี.ค. 2561 11 ครั้ง
คำสั่งเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 14 มี.ค. 2561 34 ครั้ง
คำสั่งเรื่องให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติราชการ 14 มี.ค. 2561 21 ครั้ง