คำสั่ง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

จัดตั้ง "สำนักงานกองทุนเพื่อสงเสริมการท่องเที่ยวไทย" เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 28 พ.ค. 2563 31 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 ก.พ. 2563 102 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 ต.ค. 2562 112 ครั้ง
คำสั่งเรื่องจัดตั้งกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 07 พ.ย. 2561 473 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 02 ต.ค. 2561 351 ครั้ง
คำสั่งเรื่องจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ย.) 21 ส.ค. 2561 118 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดบุคลากรตามโครงสร้างใหม่ 27 มี.ค. 2561 186 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 27 มี.ค. 2561 74 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 27 มี.ค. 2561 86 ครั้ง
คำสั่งเรื่องการแต่งตั้งผู้ดำเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 มี.ค. 2561 59 ครั้ง