ข้อมูลเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary Report) โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 118 ครั้ง
รายงานภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติ ประจำเดือน ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565 1188
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการรายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายไตรมาส ปี 2560 0
ผลการศึกษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการกีฬาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) ปี 2560 0
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 2560 0
The Second National Tourism Development Plan (2017-2021) 490 ครั้ง
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564 679 ครั้ง
รายงานวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 360 ครั้ง
เอกสารงานแถลงข่าวรายงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ฉบับที่ 7 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 (การท่องเที่ยวโดยชุมชน) 1880
รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว (TOURISM ECONOMIC REVIEW) ฉบับที่ 7 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 362 ครั้ง