คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

จัดตั้ง "สำนักงานกองทุนเพื่อสงเสริมการท่องเที่ยวไทย" เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 28 พ.ค. 2563 23 ครั้ง
คำสั่งเรื่องจัดตั้งกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 07 พ.ย. 2561 469 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 02 ต.ค. 2561 344 ครั้ง
คำสั่งเรื่องจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ย.) 21 ส.ค. 2561 118 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดบุคลากรตามโครงสร้างใหม่ 27 มี.ค. 2561 181 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 27 มี.ค. 2561 74 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 27 มี.ค. 2561 86 ครั้ง
คำสั่งเรื่องการแต่งตั้งผู้ดำเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 มี.ค. 2561 59 ครั้ง
คำสั่งเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 14 มี.ค. 2561 171 ครั้ง
คำสั่งเรื่องให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติราชการ 14 มี.ค. 2561 118 ครั้ง