คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่งเรื่องการแต่งตั้งผู้ดำเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 มี.ค. 2561 86 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 27 มี.ค. 2561 95 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงร้างระบบราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 27 มี.ค. 2561 102 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งสำนักนโยบายและแผนการท่องเที่ยวและกีฬา 27 มี.ค. 2561 50 ครั้ง