คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่งเรื่องการแต่งตั้งผู้ดำเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 มี.ค. 2561 108 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 27 มี.ค. 2561 110 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงร้างระบบราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 27 มี.ค. 2561 109 ครั้ง
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งสำนักนโยบายและแผนการท่องเที่ยวและกีฬา 27 มี.ค. 2561 60 ครั้ง