รายชื่อบุคลากร/เบอร์ติดต่อ

โดย : Admin 20 ก.พ. 2561

นายมงคล วิมลรัตน์

นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี

ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

02-356-0570 ต่อ 1573

-

-

 
นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์

นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร. 1629

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

-

 
 นางสาวจิราภรณ์ พรมมะหา

นางสาว...

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน...

1605

-

-

 
นางสาวเกษราภรณ์ จงวิไลเกษม

นางสาวเกษราภรณ์ จงวิไลเกษม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร. 1629

กลุ่มวิจัยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

-

 
นางสาวฐาดินี พงษ์รูป

นางสาว..

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน...

1569

-

-

 
นางสาวปิยะนุช บุญเย็น

นางสาวปิยะนุช บุญเย็น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทร. 1605

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

-

 
นางสาววรานิษฐ์ เอกสิริพงศ์ภาส

นางสาว...

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน...

-

-

-

 
นางสาววิมลิน พฤกษานุพงศ์

นางสาววิมลิน พฤกษานุพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทร. 1605

กลุ่มสารสนเทศเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

-

 
นายอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง

นายอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 1647

กลุ่มวิจัยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

-

 
นายชลธรณ์ กรแก้ว

นายชลธรณ์ กรแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1618

กลุ่มสารสนเทศเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

-

 
นางสาวกัญญาณัฐ บำรุงธรรม

นางสาวกัญญาณัฐ บำรุงธรรม

พนักงานจ้างเหมาเอกชน

1605

กลุ่มสารสนเทศเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

-

 
 นางสาวธันยาภรณ์ สุขมาก

นางสาวธันยาภรณ์ สุขมาก

พนักงานจ้างเหมาเอกชน

โทร. 1596

กลุ่มวิจัยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

-

 
นางสาวปุณิกา ทองโสม

นางสาวปุณิกา ทองโสม

พนักงานจ้างเหมาเอกชน

โทร. 1605

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-

 
นางสาวนัดดา ศิริปะชะนะ

นางสาวนัดดา ศิริปะชะนะ

พนักงานจ้างเหมาะเอกชน

โทร. 1605

กลุ่มสารสนเทศเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

-

 
นางชนิดา เฉยเลิศ

นางชนิดา เฉยเลิศ

พนักงานจ้างเหมาเอกชน

โทร. 1596

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-

 
นางสาวเมธินี ตรึกทวี

นางสาวเมธินี ตรึกทวี

พนักงานจ้างเหมาเอกชน

โทร. 1618

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-

 
นางนิธินาถย์ พรกมลเจริญสุข พยุหนิกร

นางนิธินาถย์ พรกมลเจริญสุข พยุหนิกร

พนักงานจ้างเหมาเอกชน

โทร. 1596

กลุ่มวิจัยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

-