การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมกีฬาปีนผา ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไร่เลย์ ภูตะวัน รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

โดย : Admin 14 ก.พ. 2561

      สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทย (Sports Tourism) ปี 2560 โดยจ้างบริษัท แบงคอก เทรนนิ่ง อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มและรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาต้นแบบที่มีศักยภาพ จำนวน 2 กิจกรรมกีฬา ได้แก่ วิ่ง และปีนผา  ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีศักยภาพ ในช่วงก่อนมีกิจกรรมและหลังมีกิจกรรม  

     การประชุมเชิงปฏิบัติกิจกรรมกีฬาปินผา ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ไร่เลย์ ภูตะวัน รีสอร์ท จังหวัดกระบี่