เอกสารเผยแพร่

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานสรุปการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการกีฬาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา (Sport Satellite Accounts : SSA) นำร่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11 ครั้ง
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการกีฬาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา (Sport Satellite Accounts : SSA) นำร่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 4 ครั้ง
รายงานบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary Report) โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 19 ครั้ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีพ.ศ.2564 89 ครั้ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 124 ครั้ง
รายงานผลข้อมูลตามตัวชี้วัด ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว 46 ครั้ง
รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลและบริหารความเสี่ยงการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2562 11 ครั้ง
รายงานสรุปโครงการติดตามและประเมินผลข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย 82 ครั้ง
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (USER) 25 ครั้ง