เอกสารเผยแพร่

รายการข่าว/บทความล่าสุด

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเผยแพร่แผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562-2564) (เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562) 6 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเพื่อเผยแพร่และระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬา ฉบับที่ 1 (ในพื้นที่ 4 ภาค) 6 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอรายงานตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและผลการสำรวจทัศนคติฯ ประจำปี 2561 เรื่อง ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนฯ (เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561) 7 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอรายงานตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและผลการสำรวจทัศนคติฯ ประจำปี 2561 เรื่อง เปิดมุมมองการท่องเที่ยวเชิงอาหารฯ (เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561) 1 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอรายงานตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและผลการสำรวจทัศนคติฯ ประจำปี 2561 เรื่อง ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวฯ (เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561) 0 ครั้ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการรายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายไตรมาส ปี 2560 324
ผลการศึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลรองรับระบบ Tourism Gateway เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตามกรอบ AEC ประจำปี พ.ศ. 2559 160
ผลการศึกษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการกีฬาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) ปี 2560 246
เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำและการใช้ประโยชน์จากตารางบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น 0
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 2560 1962