กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
07/11/2561

09:00-16:00

ประชุมเผยแพร่แผนพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดของไทย และแปลงแผนสู่ปฏิบัติ โครงการศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด Sea Sun Sand (Sea Sun Sand Tourism Economics Competitiveness)
19/10/2561

08:00-16:30

งานแถลงข่าว เปิดตัวระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย (Tourism Intelligence Center : www.thailandtic.com)
18/10/2561

08:30-16:30

ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2564)
21/02/2561-22/02/2561

09:00-16:00

ประชุมเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวใน 4 สาขา
11/01/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำของไทย พ.ศ. 2560-2564 พื้นที่ภาคใต้
27/12/2560

ไม่ระบุเวลา

ประชุมระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำแนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำของไทย พ.ศ. 2560-2564 พื้นที่ภาคเหนือ
14/12/2560

ไม่ระบุเวลา

ประชุมระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำของไทย พ.ศ. 2560-2564 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20/11/2560

ไม่ระบุเวลา

งานแถลงข่าวสถานการณ์การท่องเที่ยวประจำเดือนตุลาคม 2560
02/11/2560

ไม่ระบุเวลา

ประชุมระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำของไทย พ.ศ. 2560-2564 พื้นที่ภาคกลาง