รวมแบบคำร้อง

โดย : Admin 11 พ.ค. 2560

เอกสารดาวน์โหลด
แบบขอโอนไปรับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ สำนักงานรัฐมนตรี(คำร้องขอโอนที่ได้รับไว้จะหมดอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ) ดาวน์โหลด
แบบขอย้ายสำหรับข้าราชการในสังกัด (คำร้องขอย้ายที่ได้รับไว้จะหมดอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ) ดาวน์โหลด
แบบขอกลับเข้ารับราชการ(คำร้องที่ได้รับไว้จะหมดอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ) ดาวน์โหลด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาวน์โหลด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ ดาวน์โหลด
ใบลาพักผ่อน ดาวน์โหลด
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ดาวน์โหลด
ใบลาออก ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์กระทรวง ดาวน์โหลด
แบบคำขอกู้เงินและหนังสือเงินกู้เงินทุนสวัสดิการ (กว้าง รอบคอบ) ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (สำหรับใช้ในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล) ดาวน์โหลด
แบบเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ1 ดาวน์โหลด
แบบเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒) แบบประเมินลูกจ้าง(ต่อจากข้อ (๑) ดาวน์โหลด