บุคลากร

โดย : Admin 04 เม.ย. 2562

  นางสาวสุภาพร  โทนสุวรรณ

<div>รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง</div>

<div>โทร. 0 2219 3736</div>			 ..

นางสาวสุภาพร  โทนสุวรรณ

รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
โทร. 0 2219 3736

  นางสายพร  บุญช่วย
<div>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ</div>
<div>โทร. 0 2219 3739</div>
			 			 ..

นางสายพร  บุญช่วย

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
โทร. 0 2219 3739

  นางสาวกำไลเงิน  อ่อนสีนิล
<div>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ</div>
<div>โทร. 0 2219 3736</div>
			 			 ..

นางสาวกำไลเงิน  อ่อนสีนิล

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร. 0 2219 3736

    นายเกษสุวรรณ  คุณปัญญา

<div>นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ</div>

<div>โทร. 0 2219 3736</div>

			 			 			 			 			 ..

นายเกษสุวรรณ  คุณปัญญา

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร. 0 2219 3736

  นางสาวมุกภารัศมิ์  พรมอะริยะ
<div>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน</div>
<div>โทร. 0 2219 3736</div><div><br />
	
	
	</div>			 			 ..

นางสาวมุกภารัศมิ์  พรมอะริยะ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
โทร. 0 2219 3736