กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 9 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 6 ครั้ง