กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายการสรุปผลหน่วยงานที่มีการเบิกค่าใช้จ่ายงบกลางของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบเดือน มีนาคม 2567) 3 ครั้ง
รายการสรุปผลหน่วยงานที่มีการเบิกค่าใช้จ่ายงบกลางของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบเดือน เมษายน 2567) 3 ครั้ง
รายการสรุปผลหน่วยงานที่มีการเบิกค่าใช้จ่ายงบกลางของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบเดือน พฤษภาคม 2567) 3 ครั้ง
ข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่าย (งบกลาง) ของสานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 76 จังหวัด ประจาเดือน พฤษภาคม 2567 2 ครั้ง
สรุป พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 14 ครั้ง
สรุป พ.ร.ฎ.วิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 12 ครั้ง
สรุป พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 10 ครั้ง
คู่มือการบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 7 ครั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 14 ครั้ง
กฎหมายอาญา ภาคความผิด ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 6 ครั้ง