ข้อตรวจพบ/แนวทางปฏิบัติ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปี พ.ศ. 2566 34 ครั้ง
แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปี พ.ศ. 2565 39 ครั้ง
ข้อสังเกตและช้อเสนอแนะ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินยืมและการส่งใช้คืนเงินยืมโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 และเอกสารการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 37 ครั้ง
ขอหารือเอกสารหลักฐานการส่งใช้คืนเงินยืมโครงการแข่งขัน กีฬาชาวไทยภูเขา จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 ครั้ง
บันทึกช่วยจำ การหารือการดำเนินการโอนสินทรัพย์-งบเบิกแทนกัน ระหว่างกรมการท่องเที่ยว และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 13 ครั้ง
แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปี พ.ศ. 2564 69 ครั้ง
แบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 262 ครั้ง
คู่มือการตรวจสอบรายงานการเงินบัญชีในระบบ GFMIS 126 ครั้ง