ข้อตรวจพบ/แนวทางปฏิบัติ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 233 ครั้ง
คู่มือการตรวจสอบรายงานการเงินบัญชีในระบบ GFMIS 79 ครั้ง