ข้อตรวจพบ/แนวทางปฏิบัติ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 85 ครั้ง
คู่มือการตรวจสอบรายงานการเงินบัญชีในระบบ GFMIS 40 ครั้ง