ข้อตรวจพบ/แนวทางปฏิบัติ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายการสรุปผลหน่วยงานที่มีการเบิกค่าใช้จ่ายงบกลางของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบเดือน เมษายน 2567) 10 ครั้ง
รายงานการเบิกจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบเดือนมีนาคม 2567) ค่าเล่าเรียนบุตร 10 ครั้ง
แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปี พ.ศ. 2567 88 ครั้ง
แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปี พ.ศ. 2566 263 ครั้ง
แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปี พ.ศ. 2565 224 ครั้ง
ข้อสังเกตและช้อเสนอแนะ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินยืมและการส่งใช้คืนเงินยืมโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 และเอกสารการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 175 ครั้ง
ขอหารือเอกสารหลักฐานการส่งใช้คืนเงินยืมโครงการแข่งขัน กีฬาชาวไทยภูเขา จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 ครั้ง
บันทึกช่วยจำ การหารือการดำเนินการโอนสินทรัพย์-งบเบิกแทนกัน ระหว่างกรมการท่องเที่ยว และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 23 ครั้ง
แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปี พ.ศ. 2564 79 ครั้ง
แบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 275 ครั้ง