การประชุมปิดการตรวจสอบสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย : Admin 07 มี.ค. 2566

นายเศกสันฐ์ ง้าวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับ นางณัฏฐ์ชุดา  นันทนิ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 7  มีนาคม  2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงกรท่องเที่ยวและกีฬา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video conference) โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีเรื่องการตรวจสอบ ดังนี้

 ประเด็นการตรวจสอบที่ 1. ความครบถ้วน ถูกต้อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของการปฏิบัติงานทางการเงิน

1.1 การเบิกจ่ายเงิน

1.2 การจ่ายเงินยืม

1.3. การรับและนำเงินส่งคลัง

 ประเด็นการตรวจสอบที่ 2. ความครบถ้วน ถูกต้อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของการปฏิบัติงานทางบัญชี

 ประเด็นการตรวจสอบที่ 3. การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

 ประเด็นการตรวจสอบที่ 4. การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit)